PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Değişikliklerin Tam Zamanı…

Değişikliklerin Tam Zamanı…

 

Her yıl aralık ayında yeni yılın müjdecisi değişiklikler peşi sıra çığ gibi yayınlanır. İşte bu yıl da bizi yanıltmadı. Bugün itibariyle belli olan değişiklikleri kısa kısa sizlere aktarmaya çalışacağım.

Limited ve Anonim Şirketlerin asgari sermayeleri arttırıldı:

Anonim ve Limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Anonim Şirketler en az 250 bin TL, Limited Şirketler ise 50 bin TL sermayeyle kurulabilecektir.

Sermayesi belirtilen tutarın altında olan mevcut şirketler için ise bu aşamada sermaye artırımı yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Anonim Şirketlerin Avukat ile Sözleşme Yapma Zorunluluğu:

Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, TTK'nın 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundalar.

Halen 250 bin TL. ve üstü sermayeli Anonim Şirketler için geçerli bu zorunluluk 2024 yılından itibaren şimdilik 1.250.000.- T.L. ve üstü sermayeye sahip şirketler için geçerli olacaktır.

Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edildi.

Böylece 2024 yılında uygulanacak vergi ve harç oranları da belirlenmiş oldu.

İthalatta Ticaret Politikası Uygulamasında Değişiklik:

24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ile, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin mevzuat kapsamında, gözetim uygulamasına tabi malların Gümrük Beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisinin indirim hakkı yürürlük tarihi itibariyle artık kaldırılmıştır.

Netice itibariyle; gözetim uygulaması kapsamında yapılan ithalatlarda sadece mal bedeline isabet eden KDV indirim konusu yapılabilecektir. İndirim konusu yapılamayan KDV ise maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

İndirimi söz konusu olmayan KDV aynı zamanda ve de doğal olarak KDV iadesine de konu edilemeyecektir. Bu uygulama değişikliği ithalatçıların maliyetlerinin artmasına sebep olacağından rekabet şanslarını zora sokabilecektir.

Her yıl aralık ayı yeni yılın sancılarını taşır. En başta çalışanların asgari ücretinin tespiti olmak üzere meslek odalarının ücret tarifeleri tarafları memnun etmese de parayı verenin çok, alanın az göreceği genel kabul görmüş anlayış ağır basacaktır.

Yapılan ve yapılacak değişikliklerin ülkemize hayırlar getirmesini dilerim.